Næringslivets samfunnsansvar

Sist oppdatert: 14.08.2014 // Landnotatet er utarbeidet som en oppfølging av regjeringens Stortingsmelding nr 10 om næringslivets samfunnsansvar, og tar blant annet for seg generelle rammebetingelser for utenlandske bedrifter i Saudi-Arabia, korrupsjon, arbeidslivsforhold, menneskerettigheter og miljø. Formålet med notatet er å informere og gi veiledning til bedrifter som ønsker å etablere seg i Saudi-Arabia. Bedrifter som ønsker å etablere seg I Saudi-Arabia oppfordres til å sette seg grundig inn i saudisk lovverk og gjøre seg kjent med rammebetingelser for investeringer og etablering i kongedømmet.

Overordnede forhold i Saudi-Arabia

Kongedømmet Saudi-Arabia (KSA) har et folketall på ca. 30 millioner, hvorav omtrent 10 millioner er fremmedarbeidere. Arbeidsledigheten er offisielt oppgitt til å være rundt 12 prosent, men antas å være vesentlig høyere. Tallet skjuler i tillegg trolig store forskjeller mellom aldersgrupper og kjønn. Yrkesdeltagelsen i Saudi-Arabia er på beskjedne 26 prosent, ikke minst som følge av at bare 12 prosent kvinner i yrkesaktiv alder er i arbeid. Landets arbeidsledighetsutfordringer antas å øke i årene fremover som følge av en svært ung befolkning etter mange år med høy befolkningsvekst. Ifølge den saudiske arbeidsministeren må det skapes ni millioner nye jobber innen 2030, noe som tilsvarer en årlig sysselsettingsvekst på nesten 10 prosent. Saudi-Arabias BNP er på omtrent $750 milliarder, og landet har med dette den største økonomien av GCC-landene. Petroleumssektoren utgjør over halvparten av kongedømmets BNP, og 90 % av landets eksportinntekter.

Saudi-Arabia har et stabilt politisk klima. Kongefamilien ser ut til å sitte trygt, i hvert fall på mellomlang sikt. Medlemmer av kongefamilien sitter i alle ledende posisjoner innen sikkerhets- og statsapparatet. Det er forøvrig liten plass for et sivilt samfunn i Saudi Arabia, da den religiøse retningen som har dominert samfunnet de siste hundre årene, den radikalt konservative Wahhabi islam, krever absolutt lydighet overfor de styrende. Myndighetene baserer sin legitimitet på sin tolkning av Sharia (Islamsk lov) og ”the Basic law” fra 1992. ”The Basic Law” innebærer at Koranen tjener som landets grunnlov.

Landets infrastruktur holder bra standard. Veier har i lengre tid vært et satsningsområde, og investeringer i sykehus og utdanningsinstitusjoner har økt betraktelig de siste årene. Det er høy næringsaktivitet i Saudi-Arabia, og bred tilstedeværelse av utenlandske bedrifter. Kongedømmet tiltrekker seg 60-70 prosent av de totale utenlandske direkte investeringene i GCC-landene. Landet har i liten grad blitt påvirket av den finansielle krisen i verdensmarkedet i 2008 og 2009, mye på grunn av regjeringens motkonjunkturpolitikk, med store offentlige stimuleringspakker finansiert av oljeinntektene. 2013 ble et svakere år for saudisk økonomi med en BNP-vekst på 3,8 prosent, nedgang fra ca. 5,8 prosent i 2012, Hovedårsakene til nedgangen er virkningen av finanspolitisk stimulansepolitikk i begynnelsen av 2011 og en lavere oljeproduksjon i 2013. Realøkonomisk vekst er forventet å ta seg opp igjen med en BNP-vekst på rundt 4,4 prosent i 2014.

Ambassaden viser til UDs reiseråd for Saudi-Arabia: Utenriksdepartementet oppfordrer reisende til å utvise aktsomhet ved reiser til eller opphold i Saudi-Arabia, og til å ta kontakt med ambassaden i Riyadh for oppdatert informasjon og registrering.

Generelle rammebetingelser for utenlandske bedrifter

Etter Saudi-Arabia ble medlem av WTO i 2005 har økonomien gradvis blitt mer åpen for utenlandsk deltakelse. En frihandelsavtale mellom EFTA og GCC ble undertegnet i 2009, og det gjenstår ratifikasjon i tre land før avtalen trår i kraft. Verdensbanken kåret Saudi-Arabia til det letteste landet Midtøsten å drive forretninger, og det 12. letteste i verden, i sin ”Ease of Doing Business” rangering i 2012. Til sammenlikning kom Norge på 6. plass i samme kåring.

Saudiarabiske myndigheter er positive til at utenlandske selskaper etablerer seg og driver næringsvirksomhet i landet. De har opprettet et eget statlig organ, Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA) for å forenkle etableringsprosessen for utenlandske selskaper. Institusjonen har også ansvaret for å utvikle fire økonomske byer, som etter planen skal gi arbeid til flere hundre tusen arbeidsledige.

Helt siden inntektene fra oljeeksport begynte å strømme inn har utenlandske bedrifter solgt tjenester og tilført ny teknologi til Saudi-Arabia, og landet står i dag med en moderne infrastruktur. Også i budsjettet for 2014 er store midler satt av til utbedring av kongedømmets infrastruktur, spesielt knyttet til prosjekter i landets industrielle byer. Det investeres også stort i utbygging av landets jernbanenett. Investering i infrastruktur og utdanning forventes å øke i årene fremover som følge av urbanisering og høy befolkningsvekst.

Praktisk talt arbeider samtlige fremmedarbeidere i privat sektor, og står dermed for omtrent 90 prosent av antall sysselsatte i sektoren. Det høye antallet fremmedarbeidere skyldes at lokale saudiarabere er enten uvillige til å utføre visse typer arbeid, eller mangler nødvendig kompetanse (Arab News, juni 2011). Saudiske myndigheter har i flere år forsøkt å øke antall saudiske arbeidere i privat sektor gjennom å sette kvoter for innenlandsk arbeidskraft, såkalt saudiseringspolitikk. I 2011 lanserte det saudiske arbeidsdepartementet mer drastiske virkemidler, det såkalte Nitaqat-systemet, for å fremme saudisering av landets private næringssektor. Systemet kategoriserer private bedrifter inn i tre soner, basert på antall saudiarabiske statsborgere ansatt, der selskaper med for få saudiarabiske ansatte ikke får fornyet arbeidstillatelsen til fremmedarbeidere.

Korrupsjon

Saudi-Arabia ble rangert i 2013 som nummer 63 av 177 land på Transparency Internationals årlige ”Corruption Perceptions Index”, ned fra 57. plass i 2011. På en skala som går fra 0 til 100, hvor 100 representerer minst korrupsjon, fikk Saudi-Arabia en score på 46 i 2013, opp fra 44 i 2012. I 2013 ratifiserte Saudi Arabia FN- konvensjonen mot korrupsjon.

I følge en rapport utført av Carnegie Endowment og US Department of State er allmenn oppfatning at korrupsjon er særlig utbredt i den saudiarabiske kongefamilien, på bakgrunn av manglende offentlig innsyn i myndighetenes budsjetter og regnskap. I tillegg er statlig inngriping i økonomien utbredt, og investeringsfrihet er forsatt hemmet av tungt byråkrati og mangel på åpenhet (Heritage Foundation 2012).

Selv om landets politiske system fremdeles er tett kontrollert av kongefamilien, har Saudi-Arabia de siste årene startet opp en rekke politiske og sosiale reformer med hensikt å liberalisere og styrke styrende institusjoner. Dette har også inkludert økt vekt på offentlig åpenhet, og myndighetene godkjente i 2007 en nasjonal strategi for å bekjempe korrupsjon (Business Anti-Corruption Portal). Videre opprettet saudiske myndigheter en nasjonal antikorrupsjonskommisjon i 2011, som skal overvåke og kontrollere alle statlige etater med mål å finne og konfrontere administrativ og finansiell korrupsjon i kongedømmet (Gulfnews, mars 2011). Siden kampen mot korrupsjon har nådd den politiske dagsordenen, har et økende antall offentlige tjenestemenn blitt dømt til bøter og fengsel for bestikkelser.

Selv om Saudi-Arabia drastisk har forbedret regulatoriske prosesser i de senere årene, rapporterer en rekke kilder at regelverket for private selskaper ofte inkonsistent anvendes i praksis (Business Anti-Corruption Portal). Private bedrifter finner forekomsten av uregelmessige utbetalinger og bestikkelser i Saudi-Arabia relativt vanlig, og offentlige anskaffelser er kontinuerlig nevnt som et område av stor bekymring for utenlandske investorer.

Arbeidslivforhold

Saudi-Arabia har ratifisert seks av ILOs åtte kjernekonveksjoner. Kongedømmet har imidlertid ikke ratifisert konvensjon 87; fagforeningers rettighet til å organisere, eller 98; fremme kollektive forhandlinger (ITUC 2012). Se her for full oversikt over hvilke ILO-konvensjoner Saudi-Arabia har signert/ratifisert. I 2006 vedtok Saudi-Arabia en forbedret arbeidslov. I følge US Human Rights Report: Saudi Arabia, tillater ikke arbeidsloven personer under 15 år å arbeide, med mindre personen er den eneste arbeideren i familien. Det er ingen minimumsalder for arbeidere ansatt i familieselskaper eller andre områder vurdert som en forlengelse av familien, som eksempelvis gårdsbruk, gjeting eller hushjelpsarbeid. Man må være over 18 år for å arbeide i ”tunge” eller ”helseutsatte” yrker. Barnearbeid forekommer i landet, i hovedsak i form av tigging.

Fagforeninger er ikke tillatt, men det er tillatt for saudiarabere å danne arbeidskomiteer for statsborgere med begrenset ansvar på arbeidsplasser med mer enn 100 ansatte. Myndighetene er imidlertid tungt involvert i dannelsen av, og aktivitetene til, disse komiteene. Myndighetene tillater ikke arbeidere å streike, men streiker har forekommet de siste årene. Saudisk arbeidslov beskytter heller ikke kollektive forhandlinger. Arbeidsloven fremsetter arbeidsforhold og lønn, også for barn, og dermed er alle former for påtvunget arbeid implisitt forbudt. Det rapporteres likevel om at tvangsarbeid forekommer, spesielt blant barn og fremmedarbeidere.

I 2013 fastsatte myndighetene en minstelønn for saudiarabere i privat sektor på SAR 3 000 (NOK 4 800) per måned. Tall fra arbeidsdepartementet viser at månedslønn til over 1,3 millioner saudiarabere i 2013, både menn og kvinner, oversteg minstelønnskravet. Arbeidsloven legger til grunn en 48 timers arbeidsuke, betalt overtid og en 24 timers hvileperiode i løpet av uken. Hvorvidt disse bestemmelsene håndheves er usikkert, da det har blitt rapportert om langt dårligere vilkår, spesielt for enkelte grupper kvinnelige arbeidere. The Human Right Watch 2011 Report estimerer at omtrent 1.5 millioner hushjelper er ekskludert fra arbeidsloven. Asiatiske ambassader rapporterer til stadighet om klager fra hushjelper som tvinges til å jobbe 15-20 timer dagen, 7 dager i uken, og som nektes lønn.

Fremmedarbeidere

En studie utført av Al Jazeera International Academy viste at det var 9,2 millioner fremmedarbeidere i Saudi-Arabia i 2013, hvorav omtrent 86 prosent tjente mindre enn SAR 2,000 (NOK 3,200) i måneden (Arab news).. Human Rights Watch estimerer i sin rapport for 2013 at over 9 millioner fremmedarbeidere, i hovedsak fra Asia og andre arabiske stater, arbeider i KSA. For å kunne arbeide er fremmedarbeidere avhengig av en kontrakt med arbeidsgiver (sponsor), som søker om oppholdstillatelse (visum) for arbeidstaker. Loven tillater ikke fremmedarbeidere å forlate landet uten tillatelse fra sin sponsor. Mange sponsorer misbruker denne makten; det rapporteres om tilbakeholdte lønninger, konfiskering av pass, kummelige bo- og arbeidsforhold, og arbeid mot fremmedarbeiderens egen vilje.

Fremmedarbeidernes lønns-, bo- og arbeidsforhold forhandles og bestemmes før innreise. Ved ankomst til KSA utsettes imidlertid mange av arbeiderne for forhold som ikke var avtalt på forhånd. Arbeidsministeriet har opprettet en egen avdeling for å forebygge misbruk av utenlandsk arbeidskraft. Ansatte som har sendt inn sine klager til avdelingen har i enkelte tilfeller fått medhold, og arbeidsgiver har blitt straffet ved forbud mot å ansette flere fremmedarbeidere.

Menneskerettigheter

I følge Human Rights Watch og Amnesty International er Saudi-Arabia åsted for mange alvorlige MR-brudd; offentlige henrettelser, dødsstraff mot mindreårige, fravær av politisk frihet og organisasjonsfrihet, og systematisk diskriminering av kvinner, fremmedarbeidere og religiøse minoriteter. Saudi-Arabia har fortsatt ingen skrevet straffelov. I stedet er det opp til de religiøst utdannede dommerne å tolke koranen og sunnah for å avgjøre straff. Tidligere domfellelse gir ingen presedens for behandling av liknende saker. Dette gir den enkelte dommer stort handlingsrom. Det er straffbart å kritisere styremakten i Saudi-Arabia. Aviser, TV og internett driver utstrakt selvsensur, da kritikere i media kan risikere å bli arrestert.

Det kan være hensiktsmessig for norske bedrifter interessert i Saudi-Arabia å gjøre seg kjent med menneskerettighetssituasjonen i landet.

Kvinners rettigheter

Myndighetene har de siste årene forbedret sitt samarbeid med internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner. Likevel er kvinner gjenstand for betydelig diskriminering, både ved lov og i praksis. Amnesty International fremhever blant annet at kvinner er underlagt menn i familieloven, at arbeidslivet ikke er likestilt og at kvinner nektes adgang til enkelte yrker. Kvinner kan ikke kjøre bil eller reise alene. Saudiarabiske kvinner som gifter seg med ikke-saudiarabiske menn får ikke videreføre sin nasjonalitet til sine barn.

Det saudiske formynderskapssystemet krever at enhver kvinne har en nær mannlig slektning som sin ”formynder”, med autoritet til å godkjenne hennes reiser, eventuelle arbeidslisenser, og utdanning. Kulturelle normer begrenser kvinners tilgang til offentlige fasiliteter. Når menn som ikke er slekt er tilstede må kvinner sitte i separate ”familieavdelinger”, og kvinner har dermed eksempelvis ikke lov til å spise på restauranter som ikke har slike avdelinger. Kulturelle normer krever også at kvinner er tildekket av en svart heldekkende kappe, kalt abaya, i offentligheten, samt at hår tildekkes.

Kvinner utgjør nesten 60 prosent av saudiske studenter, men kun rundt 15 prosent av den nasjonale arbeidsstyrken. Arbeidsmuligheter for kvinner er i hovedsak begrenset til utdannings- og helsesektoren. Det er likevel en økning av kvinner i næringslivet og finanssektoren, samt sosiale tjenester og regjeringsdepartementene (US Department of State - 2010).

Den ledende engelskspråklige avisen «Saudi Gazette» fikk nylig den første kvinnelige redaktør i landet. I 2012 fikk kvinner også lov til å jobbe som selgere i kvinnelige undertøysbutikker. I august 2011 åpnet verdens største universitet utelukkende dedikert til kvinner, Princess Nora bint Abdulrahman University, i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. I oktober 2013 fikk fire kvinner utstedt advokatlisenser og allerede i begynnelsen av 2014 ble det første kvinnelige advokatfirma åpnet i Jeddah.

Miljø

I følge CIA Factbook står Saudi-Arabia foran en rekke miljøutfordringer som forurensning langs kysten som følge av oljesøl, overkonsum av vannkilder, et ikke bærekraftig vannintensivt jordbruk og omfattende behov for desalinering. Det er store klimagassutslipp knyttet til industri og olje- og gassvirksomheten, og den kraftige subsidieringen av energi medfører store utslipp fra transportsektoren. Økende innenlandsk etterspørsel etter petroleum har utviklet seg til å bli et økende problem for kongedømmet. Saudi-Arabias elektrisitetsetterspørsel vokser med åtte prosent årlig, og landet har med dette den høyeste etterspørselsvekstraten i verden. All elektrisitet genereres fra petroleum, og landets vannetterspørsel må også møtes av petroleumsfyrte vannavsaltingsanlegg. Totalt står landet for 1,4 prosent av verdens totale CO2-utslipp per 2010, med omtrent 0,4 prosent av verdens befolkning.

Beskyttelse av miljøet er nedfelt i Saudi-Arabias ”Basic Law”, der det står at staten skal forsøke å bevare, beskytte og forbedre miljøet og hindre forurensning. Kongedømmet signerte Kyoto-protokollen i 2005, og lovte å spille en positiv rolle i å takle klimautfordringer gjennom investeringer i ny teknologi. Fokus på miljø har økt de siste årene, og Saudi-Arabia har siden 2010 arrangert ”Gulf Environment Forum”(GEF) i Jeddah, med fokus på blant annet fornybar energi og utvikling av miljøvennlig teknologi. Saudiske myndigheter har satt seg ambisiøse mål når det gjelder fremtidig bruk av alternative energikilder. Det fremsettes et mål om at hele økningen i elektrisitetsforbruket i 2030 sammenlignet med idag, skal møtes av atom- og solenergi, med omtrent lik fordeling mellom dem.

Selskaper som vurderer å starte virksomhet i Saudi-Arabia bør undersøke miljøkravene nærmere med relevante saudiarabiske myndigheter og/eller andre med kunnskap om bedriftsetablering i landet.

Veiledning for bedrifter om samfunnsansvar

Corporate Social Responsibility (CSR) er et aktuelt tema i KSA. Det stod på agendaen senest under Global Competitiveness Forum avholdt i Riyadh januar 2010. Interessen for å lære mer om temaet er stor blant saudiarabiske selskaper. Det svenske eksportrådet holdt et CSR-seminar i Riyadh i februar 2010 med 700 deltagere. I forbindelse med landets ambisjon om å komme blant topp 10 på rangeringen i verdensbankens ”Doing Business Report”, har tre offentlige organisasjoner gått sammen for å danne Saudi Arabian Responsible Competitiveness Index (SARCI), som arbeider for å utvikle human og sosial kapital i landets bedrifter. De samme bedriftene opprettet også ”King Khalid Award for Responsible Competitiveness”, som er en årlig pris med mål å erkjenne de tre beste SARCI-firmaene.

Vedrørende norsk virksomhet i Saudi-Arabia er Jotun AS (Jotun Saudia), Norconsult Telematics, Kongsberg Gruppen og Aker Solutions de selskapene som i dag har mest erfaring i form av lengre tids engasjement i relativt stor skala, og følgelig også erfaring innen samfunnsansvar i KSA.

Relevante aktiviteter i regi av stasjonen

Ambassaden i Riyadh arrangerte 12. mai 2009 et seminar om bedrifters samfunnsansvar i samarbeid med det saudiarabiske konsulentselskapet Tamkeen. Seminaret ble avholdt ved handelskammeret i Jeddah, og lyktes å tiltrekke seg nærmere 40 representanter fra det lokale næringslivet og ulike utdanningsinstitusjoner.

Ambassaden har fått midler fra NHD til et tilsvarende seminar i 2012. Ambassaden har også en praktikantstilling som arbeider for å fremme norsk deltagelse i det saudiarabiske næringslivet. Videre er det tatt et initiativ for å opprette en lokalt ansatt næringslivsattaché ved ambassaden.

Norske selskaper oppfordres til å praktisere norsk praksis for etiske og sosiale retningslinjer ved næringsaktivitet i Saudi-Arabia. Se norsk stortingsmelding om næringslivets samfunnsansvar.

Utvalgte kilder

Amnesty International Human Rights Report 2013 (februar 2014)

http://www.amnesty.org/en/region/saudi-arabia/report-2013

Human Rights Watch Report 2014 (mars 2012)
http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/saudi-arabia?

US Department of State - 2010 Human Rights Report (mars 2012)
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2010/nea/154472.htm

CIA – the World Factbook (mars 2012)
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html

Wikipedia - Saudi Arabia(februar 2014)
http://en.wikipedia.org/wiki/Saudi_Arabia

Forskning.no og publikasjon av Magnus Gravem (mars 2012)
http://www.forskning.no/blog/gulfresearch/240067

Transparency International – Corruption Perception Index (mars 2012)
http://cpi.transparency.org/cpi2011/

Internationally Recognised Core Labour Standards in Saudi Arabia (mars 2012)

http://www.ituc-csi.org/internationally-recognised-core,10469.html


Kilde: Næringslivspraktikant: Kine Kyrkjebø   |   Bookmark and Share